maandag 29 maart 2021

Spekul interese Enquete/ Spekul interest survey

[English below]

Afgelopen 2 weken konden alle Spekul leden deelnemen aan een korte enquete. Deze enquete werd opgesteld om ieders wensen in verband met de club wat in kaart te brengen zodat. Deze blogpost vat kort even de resultaten samen van de meerkeuze vragen. De open vragen in verband met het jaar van de Karst en met Spekul 55 worden niet gemeld maar worden zeker gebruikt bij het (eventueel) organiseren van deze events.

Er was een eerste vraag (vraag 0) die enkel aan de nieuwkes werd gesteld en vroeg of het makkelijk was om deel te nemen aan Spekul activiteiten. Op deze vraag hebben we een super goede score gehaald want 100% van de nieuwkes die hebben deelgenomen vonden dat het makkelijk was om met meer ervaren speleologen te praten en deel te nemen aan activiteiten.

 De overige vragen zijn gesteld zowel aan de nieuwkes als aan de ouw rotten van de club.

Vraag 1 Wat trekt je aan in grotten?

De nummer 1 reden dat we grotten is omwille van onze zin voor avontuur met 76% van de stemmen, nummer twee met 60% gaat naar de vriendschap met onze mede speleos en met 52% gaat de derde plaats naar de schoonheid van de ondergrondse wereld.

Vraag 2 Welke Belgische grotten vindt je leuk?
Een gedeelde 1ste plaats van 72% van de deelnemers die deze leuk vindt zijn de diepe putten en de historische sites op de voet gevolgd met de klassiekers van België (64%). De afwezigheid van de duikers kan men afleiden aan het feit dat 0% van de personen voor een duikgrot heeft gestemd.

Vraag 3 Welke types van grotuitstappen/ activiteiten vindt je leuk?

 
Ook deze grafiek toont het gebrek aan duikers, alhoewel er hier wel 1 stem ging naar grotduiken als interesse. Niet grot-gerelateerde activiteiten zijn de topper met 76% van de deelnemers die dit wel kunnen aprecieren. De tweede plaats is een gedeelde tweede plaats over 4 categoriën:

  • Casual grotten
  • Meerdaagse tochten
  • Exploratie
  • Groepsbijeenkomsten
Vraag 4a: Hoe groot is de kans dat je tijd vrij maakt voor een buitenlandse grot in de volgende landen

Frankrijk is de gedoodverfde winnaar met 83,33% van de deelnemers die hier wel tijd voor zouden willen vrijmaken. Het verenigd koninkrijk en zuidoost europa liggen nek aan nek met elk 50% van de deelnemers die hier wel tijd voor zouden willen vrijmaken, het verenigd koninkrijk wint hier doordat het aandeel personen die hier heel waarschijnlijk aan willen deelnemen groter is. 

Vraag 4B: Hoe groot is de kans dat je tijd vrij maakt voor een buitenlandse expeditie in de volgende landen
Als laatste stand-off is er de strijd over de expedities waarbij de Spanje expedities met een zeer grote meerderheid winnen, maar liefst 60% geeft aan tijd te willen vrijmaken voor een Spanje expeditie. De Vietnam expeditie hinkelt als tweede ver achterop met slechts 25% die hier wel tijd voor wilt maken. 

Besluit
Als doorsnee Spekulloos zijn we op zoek naar grotten met diepe putten naar historische sites en naar de Belgische klassiekers waar we het samen met onze vrienden het avontuur beleven. Maar we wisselen graag eens af met niet grot gerelateerde activiteiten.
We gaan graag eens op meerdaagse tocht naar Frankrijk en onze exploraties houden we het liefst in Spanje.

[English].

Last 2 weeks, all Spekul members could participate in a short survey was made to get an idea of everyone's wishes regarding the club. The survey was started, to get a better idea about what everyone in the club likes and what they don't. This blog post briefly summarises the results of the multiple choice questions. The open questions related to the year of Karst and to Spekul 55 are not reported but will certainly be used when (possibly) organising these events.

There was a first question (question 0) which was only asked to the newbies. This question asked if it was easy to participate in Spekul activities. On this question we got a superb score because 100% of the newby participants thought that it was easy to talk with more experienced cavers and to participate in activities.

 The other questions were asked to both newcomers and old farts of the club ;) .

Question 1: What do you like about caves?The number one reason we go caving is because of our sense of adventure with 76% of the votes, number two with 60% of the votes goes to the friendship with our fellow speleologists and with 52% the third place goes to the beauty of the underworld.

Question 2: What kind of Belgian caves do you like?


A shared 1st place with 72% of participants who like them are the deep pits and the historical sites closely followed by the Belgian classics (64%). The absence of divers can be deduced from the fact that 0% of people voted for a diving cave.

Question 3: What types of cave trips/activities do you like?

This graph also shows the lack of divers, although here 1 vote went to cave diving as an interest. Non-cave related activities are the topper with 76% of participants appreciating this. Second place is shared across 4 categories:
  • Casual caving
  • Multi-day trips
  • Exploration
  • Group meetings
Question 4a: How likely is it that you would make time to visit a foreign cave in the following countries


France is the clear winner with 83.33% of participants wanting to make time for this. The United Kingdom and South-East Europe are close behind with 50% of participants prepared to make time to visit these countries, the United Kingdom winning because the proportion of people who are very likely to make time to visit this country is higher. 

Question 4B: How likely is it that you will make time for an expedition abroad in the following countries?

The last stand-off is the battle over the expeditions. The Spain expedition wins by a very large margin. The Vietnam expedition comes in second, lagging far behind with only 25% willing to make time for it. 

Conclusion
An average Spekul member is looking for classic caves, caves with deep pits and for historical sites where we enjoy the adventure together with our friends. But we like to alternate with non-cave related activities.
When we go on a multi-day trip we go to France and we prefer to do our explorations in Spain.

maandag 12 oktober 2020

De eerste grot...

Ondanks (of dankzij?) het coronacircus, zijn er 30 (!) geïnteresseerden naar de Spekul info-avonden gekomen. 5 nieuwkes vlogen er afgelopen zaterdag direct in om de Eglise te doen. We hebben de klassieke toer gedaan op het gemak en achteraf iets gedronken in "Notre Maison" in Lustin (goeie bierkaart!) Het was een fijne dag voor iedereen :-)


Een verlichte geest onderaan het orgel


Vol verwondering

Iedereen blij

Een fris terraske doen.


zondag 4 oktober 2020

Een verlaten Saint Anne

Jakub en ik gingen na de lockdown de Saint Anne eens helemaal doorploeteren, letterlijk. De réseau aquatique had ik nog nooit gedaan en die was eigenlijk zo hard de moeite.... Er stroomde overal heel wat helder water, heerlijk! Het meertje was kristalhelder, er was duidelijk lang geen volk meer gepasseerd.zondag 21 juni 2020

Avondje Haquin

Donderdagavond, rustig avondje speleo in de Haquin, langs de trompette, wat foto's maken, op de minder gekende plekjes rondkijken en 3 vuursalamanders gadeslaan... Chill ;-)


maandag 15 juni 2020

Eglise: Salle des gours

Vlak voor de lockdown zijn we met een paar Spekulozen (Jakub, Chris, Franciska en ik) nog naar de Eglise gegaan om (onder andere) de Salle des gours te bewonderen. Ik moet zeggen dat de weg ernaar toe toch wel wat tricky is zowel om te equiperen als te desequiperen, maar het maakt er wel een schitterende trip van. Ik begin de Eglise echt wel meer en meer te appreciëren, het is toch wel een sportieve en prachtige grot. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat foto's te nemen (met de smartphone...).


zondag 15 december 2019

Zondagnamiddag in de Bernard

Jakub en ik hadden nog eens zin de Bernard. Zondagnamiddag, wat foto's nemen, dat had ik nog niet gedaan in 's lands diepste grot.
Een aangenaam herfstzonnetje kan net het briesje overstijgen als we ons klaarmaken om te vertrekken. De ingang van de grot is kurkdroog, maar vanaf de Cureton wordt het nat. Wanneer we de touwen verlaten komen we veel water tegen, ik heb nog nooit zoveel water naar de sifon weten stromen.  Na 2u45 zijn we buiten. Leuke namiddag!